تابع ووکامرسی wc_implode_text_attributes تبدیل آرایه به رشته

تابع ووکامرسی wc_implode_text_attributes تبدیل آرایه به رشته

تابع ووکامرسی wc_implode_text_attributes – تبدیل آرایه به رشته با توجه مقدار داده شده

Syntax – سینتکس

(string) wc_implode_text_attributes( (array) $attributes ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

  • 1- $attributes (array)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_implode_text_attributes' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-attribute-functions.php'; 
} 
  
// The attributes. 
$attributes = array(); 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_implode_text_attributes($attributes); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-attribute-functions.php

function wc_implode_text_attributes( $attributes ) { 
    return implode( ' ' . WC_DELIMITER . ' ', $attributes ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us