تابع ووکامرسی wc_is_valid_url اعتبار سنجی آدرس URL

تابع ووکامرسی wc_is_valid_url اعتبار سنجی آدرس URL

تابع ووکامرسی wc_is_valid_url – اعتبار سنجی آدرس URL ، اینکه با http یا https شروع می شود و معتبر است ؟

Syntax – سینتکس

wc_is_valid_url( (string) $url ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $url (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_is_valid_url' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-conditional-functions.php'; 
} 
 
// The url. 
$url = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_is_valid_url($url); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-conditional-functions.php

function wc_is_valid_url( $url ) { 
 
  // Must start with http:// or https:// 
  if ( 0 !== strpos( $url, 'http://' ) && 0 !== strpos( $url, 'https://' ) ) { 
    return false; 
  } 
 
  // Must pass validation 
  if ( ! filter_var( $url, FILTER_VALIDATE_URL ) ) { 
    return false; 
  } 
 
  return true; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us