تابع ووکامرسی wc_load_persistent_cart دریافت اطلاعات سبد خرید کاربر

تابع ووکامرسی wc_load_persistent_cart دریافت اطلاعات سبد خرید کاربر

تابع ووکامرسی wc_load_persistent_cart – دریافت اطلاعات سبد خرید کاربر

Syntax – سینتکس

wc_load_persistent_cart( (string) $user_login, (WP_User) $user ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $user_login (string)
 • 2- $user (WP_User)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_load_persistent_cart' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-cart-functions.php'; 
} 
 
// The user login. 
$user_login = ''; 
 
// The user. 
$user = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_load_persistent_cart($user_login, $user); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-cart-functions.php

function wc_load_persistent_cart( $user_login, $user ) { 
  if ( ! $user || ! ( $saved_cart = get_user_meta( $user->ID, '_woocommerce_persistent_cart', true ) ) ) { 
    return; 
  } 
 
  if ( empty( WC()->session->cart ) || ! is_array( WC()->session->cart ) || 0 === sizeof( WC()->session->cart ) ) { 
    WC()->session->cart = $saved_cart['cart']; 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us