تابع ووکامرسی wc_logout_url دریافت لینک خروج از حساب کاربری

تابع ووکامرسی wc_logout_url دریافت لینک خروج از حساب کاربری

تابع ووکامرسی wc_logout_url – دریافت لینک خروج از حساب کاربری

Syntax – سینتکس

(string) wc_logout_url( (string) $redirect = '' ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $redirect (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_logout_url' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
// The redirect. 
$redirect = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_logout_url($redirect); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function wc_logout_url( $redirect = '' ) { 
  $logout_endpoint = get_option( 'woocommerce_logout_endpoint' ); 
  $redirect = $redirect ? $redirect : wc_get_page_permalink( 'myaccount' ); 
 
  if ( $logout_endpoint ) { 
    return wc_get_endpoint_url( 'customer-logout', '', $redirect ); 
  } else { 
    return wp_logout_url( $redirect ); 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.9

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us