تابع ووکامرسی wc_make_numeric_postcode ساخت کد پستی عددی

تابع ووکامرسی wc_make_numeric_postcode ساخت کد پستی عددی

تابع ووکامرسی wc_make_numeric_postcode – ساخت کد پستی عددی

Syntax – سینتکس

(string) wc_make_numeric_postcode( (string) $postcode ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $postcode (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_make_numeric_postcode' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
// Regular postcode 
$postcode = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_make_numeric_postcode($postcode); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_make_numeric_postcode( $postcode ) { 
  $postcode = str_replace( array( ' ', '-' ), '', $postcode ); 
  $postcode_length = strlen( $postcode ); 
  $letters_to_numbers = array_merge( array( 0 ), range( 'A', 'Z' ) ); 
  $letters_to_numbers = array_flip( $letters_to_numbers ); 
  $numeric_postcode = ''; 
 
  for ( $i = 0; $i < $postcode_length; $i ++ ) { 
    if ( is_numeric( $postcode[ $i ] ) ) { 
      $numeric_postcode .= str_pad( $postcode[ $i ], 2, '0', STR_PAD_LEFT ); 
    } elseif ( isset( $letters_to_numbers[ $postcode[ $i ] ] ) ) { 
      $numeric_postcode .= str_pad( $letters_to_numbers[ $postcode[ $i ] ], 2, '0', STR_PAD_LEFT ); 
    } else { 
      $numeric_postcode .= '00'; 
    } 
  } 
 
  return $numeric_postcode; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us