تابع ووکامرسی wc_modify_map_meta_cap ویرایش امکانات کاربران با توجه به نقش

تابع ووکامرسی wc_modify_map_meta_cap ویرایش امکانات کاربران با توجه به نقش

تابع ووکامرسی wc_modify_map_meta_cap – ویرایش امکانات کاربران با توجه به نقش

Syntax – سینتکس

(array) wc_modify_map_meta_cap( (array) $caps, (string) $cap, (int) $user_id, (array) $args ); 

Parameters – پارامتر ها (4)

 • 1- $caps (array)
 • 2- $cap (string)
 • 3- $user_id (int)
 • 4- $args (array)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_modify_map_meta_cap' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-user-functions.php'; 
} 
 
// Array of caps 
$caps = array(); 
 
// Name of the cap we are checking 
$cap = ''; 
 
// ID of the user being checked against 
$user_id = -1; 
 
// The args. 
$args = array(); 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_modify_map_meta_cap($caps, $cap, $user_id, $args); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-user-functions.php

function wc_modify_map_meta_cap( $caps, $cap, $user_id, $args ) { 
  switch ( $cap ) { 
    case 'edit_user' : 
    case 'remove_user' : 
    case 'promote_user' : 
    case 'delete_user' : 
      if ( ! isset( $args[0] ) || $args[0] === $user_id ) { 
        break; 
      } else { 
        if ( user_can( $args[0], 'administrator' ) && ! current_user_can( 'administrator' ) ) { 
          $caps[] = 'do_not_allow'; 
        } 
      } 
    break; 
  } 
  return $caps; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us