تابع ووکامرسی wc_nav_menu_items پنهان کردن آیتم های منو داده شده

تابع ووکامرسی wc_nav_menu_items پنهان کردن آیتم های منو داده شده

تابع ووکامرسی wc_nav_menu_items – پنهان کردن آیتم های منو داده شده

Syntax – سینتکس

(array) wc_nav_menu_items( (array) $items ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $items (array)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_nav_menu_items' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-page-functions.php'; 
} 
 
// The items. 
$items = array(); 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_nav_menu_items($items); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-page-functions.php

function wc_nav_menu_items( $items ) { 
  if ( ! is_user_logged_in() ) { 
    $customer_logout = get_option( 'woocommerce_logout_endpoint', 'customer-logout' ); 
 
    if ( ! empty( $customer_logout ) ) { 
      foreach ( $items as $key => $item ) { 
        $path = parse_url( $item->url, PHP_URL_PATH ); 
        $query = parse_url( $item->url, PHP_URL_QUERY ); 
        if ( strstr( $path, $customer_logout ) || strstr( $query, $customer_logout ) ) { 
          unset( $items[ $key ] ); 
        } 
      } 
    } 
  } 
 
  return $items; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us