تابع ووکامرسی wc_nav_menu_item_classes افزودن کلاس active به منوی فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_nav_menu_item_classes افزودن کلاس active به منوی فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_nav_menu_item_classes – افزودن کلاس active به منوی فروشگاه

Syntax – سینتکس

(array) wc_nav_menu_item_classes( (array) $menu_items ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $menu_items (array)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_nav_menu_item_classes' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-page-functions.php'; 
} 
 
// The menu items. 
$menu_items = array(); 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_nav_menu_item_classes($menu_items); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-page-functions.php

function wc_nav_menu_item_classes( $menu_items ) { 
 
  if ( ! is_woocommerce() ) { 
    return $menu_items; 
  } 
 
  $shop_page = (int) wc_get_page_id( 'shop' ); 
  $page_for_posts = (int) get_option( 'page_for_posts' ); 
 
  foreach ( (array) $menu_items as $key => $menu_item ) { 
 
    $classes = (array) $menu_item->classes; 
 
    // Unset active class for blog page 
    if ( $page_for_posts == $menu_item->object_id ) { 
      $menu_items[ $key ]->current = false; 
 
      if ( in_array( 'current_page_parent', $classes ) ) { 
        unset( $classes[ array_search( 'current_page_parent', $classes ) ] ); 
      } 
 
      if ( in_array( 'current-menu-item', $classes ) ) { 
        unset( $classes[ array_search( 'current-menu-item', $classes ) ] ); 
      } 
 
    // Set active state if this is the shop page link 
    } elseif ( is_shop() && $shop_page == $menu_item->object_id && 'page' === $menu_item->object ) { 
      $menu_items[ $key ]->current = true; 
      $classes[] = 'current-menu-item'; 
      $classes[] = 'current_page_item'; 
 
    // Set parent state if this is a product page 
    } elseif ( is_singular( 'product' ) && $shop_page == $menu_item->object_id ) { 
      $classes[] = 'current_page_parent'; 
    } 
 
    $menu_items[ $key ]->classes = array_unique( $classes ); 
 
  } 
 
  return $menu_items; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us