تابع ووکامرسی wc_order_fully_refunded تبدیل یک سفارش به بازپرداخت

تابع ووکامرسی wc_order_fully_refunded تبدیل یک سفارش به بازپرداخت

تابع ووکامرسی wc_order_fully_refunded – تبدیل یک سفارش مورد بازپرداخت

Syntax – سینتکس

wc_order_fully_refunded( (int) $order_id ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $order_id (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_order_fully_refunded' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-order-functions.php'; 
} 
 
// The order id. 
$order_id = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_order_fully_refunded($order_id); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-order-functions.php

function wc_order_fully_refunded( $order_id ) { 
  $order = wc_get_order( $order_id ); 
  $max_refund = wc_format_decimal( $order->get_total() - $order->get_total_refunded() ); 
 
  if ( ! $max_refund ) { 
    return; 
  } 
 
  // Create the refund object 
  wc_create_refund( array( 
    'amount' => $max_refund, 
    'reason' => __( 'Order fully refunded', woocommerce ), 
    'order_id' => $order_id, 
    'line_items' => array(), 
 ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.4

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us