تابع ووکامرسی wc_order_search جستجو در میان سفارشات

تابع ووکامرسی wc_order_search جستجو در میان سفارشات

تابع ووکامرسی wc_order_search – جستجو در میان سفارشات دریافت شده فروشگاه

Syntax – سینتکس

(array) wc_order_search( (string) $term ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $term (string)

Returns – مقادیر بازگشتی (array)

List of orders ID.

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_order_search' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-order-functions.php'; 
} 
 
// Term to search. 
$term = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_order_search($term); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-order-functions.php

function wc_order_search( $term ) { 
  $data_store = WC_Data_Store::load( 'order' ); 
  return $data_store->search_orders( str_replace( 'Order #', '', wc_clean( $term ) ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us