تابع ووکامرسی get_woocommerce_price_format نمایش قیمت فرمت شده محصول

تابع ووکامرسی get_woocommerce_price_format نمایش قیمت فرمت شده محصول

تابع ووکامرسی get_woocommerce_price_format – نمایش قیمت فرمت شده محصول با توجه به واحد پولی

Syntax – سینتکس

(string) get_woocommerce_price_format(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'get_woocommerce_price_format' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = get_woocommerce_price_format(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function get_woocommerce_price_format() { 
  $currency_pos = get_option( 'woocommerce_currency_pos' ); 
  $format = '%1$s%2$s'; 
 
  switch ( $currency_pos ) { 
    case 'left' : 
      $format = '%1$s%2$s'; 
    break; 
    case 'right' : 
      $format = '%2$s%1$s'; 
    break; 
    case 'left_space' : 
      $format = '%1$s %2$s'; 
    break; 
    case 'right_space' : 
      $format = '%2$s %1$s'; 
    break; 
  } 
 
  return apply_filters( 'woocommerce_price_format', $format, $currency_pos ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us