تابع ووکامرسی wc_page_endpoint_title جایگزینی عنوان صفحه با عنوان endpoint

تابع ووکامرسی wc_page_endpoint_title جایگزینی عنوان صفحه با عنوان endpoint

تابع ووکامرسی wc_page_endpoint_title – جایگزینی عنوان صفحه با عنوان endpoint

Syntax – سینتکس

(string) wc_page_endpoint_title( (string) $title ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $title (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_page_endpoint_title' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-page-functions.php'; 
} 
 
// The title. 
$title = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_page_endpoint_title($title); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-page-functions.php

function wc_page_endpoint_title( $title ) { 
  global $wp_query; 
 
  if ( ! is_null( $wp_query ) && ! is_admin() && is_main_query() && in_the_loop() && is_page() && is_wc_endpoint_url() ) { 
    $endpoint = WC()->query->get_current_endpoint(); 
 
    if ( $endpoint_title = WC()->query->get_endpoint_title( $endpoint ) ) { 
      $title = $endpoint_title; 
    } 
 
    remove_filter( 'the_title', 'wc_page_endpoint_title' ); 
  } 
 
  return $title; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us