تابع wc_placeholder_img_src دریافت URL نگه دارنده تصویر ( placeholder )

تابع wc_placeholder_img_src دریافت URL نگه دارنده تصویر ( placeholder )

تابع ووکامرسی wc_placeholder_img_src – دریافت URL نگه دارنده تصویر ( placeholder )

Syntax – سینتکس

(string) wc_placeholder_img_src(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_placeholder_img_src' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-product-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_placeholder_img_src(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-product-functions.php

function wc_placeholder_img_src() { 
    return apply_filters( 'woocommerce_placeholder_img_src', WC()->plugin_url() . '/assets/images/placeholder.png' ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us