تابع wc_products_array_filter_editable فیلتر و تغییر محصولات قابل ویرایش

تابع wc_products_array_filter_editable فیلتر و تغییر محصولات قابل ویرایش

تابع ووکامرسی wc_products_array_filter_editable – فیلتر و تغییر محصولات قابل ویرایش

Syntax – سینتکس

wc_products_array_filter_editable( (WC_Product) $product ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

  • 1- $product (WC_Product)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_products_array_filter_editable' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-product-functions.php'; 
} 
  
// The product. 
$product = null; 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_products_array_filter_editable($product); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-product-functions.php

function wc_products_array_filter_editable( $product ) { 
    return $product && is_a( $product, 'WC_Product' ) && current_user_can( 'edit_product', $product->get_id() ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us