تابع wc_products_array_orderby ترتیب بندی و sort محصولات بر اساس فیلد مورد نظر

تابع wc_products_array_orderby ترتیب بندی و sort محصولات بر اساس فیلد مورد نظر

تابع ووکامرسی wc_products_array_orderby – ترتیب بندی و sort محصولات بر اساس فیلد مورد نظر

Syntax – سینتکس

(array) wc_products_array_orderby( (array) $products, (string) $orderby = 'date', (string) $order = 'desc' ); 

Parameters – پارامتر ها (3)

 • 1- $products (array)
 • 2- $orderby (string)
 • 3- $order (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_products_array_orderby' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-product-functions.php'; 
} 
 
// The products. 
$products = array(); 
 
// The orderby. 
$orderby = 'date'; 
 
// The order. 
$order = 'desc'; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_products_array_orderby($products, $orderby, $order); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-product-functions.php

function wc_products_array_orderby( $products, $orderby = 'date', $order = 'desc' ) { 
  $orderby = strtolower( $orderby ); 
  $order = strtolower( $order ); 
  switch ( $orderby ) { 
    case 'title' : 
    case 'id' : 
    case 'date' : 
    case 'modified' : 
    case 'menu_order' : 
    case 'price' : 
      usort( $products, 'wc_products_array_orderby_' . $orderby ); 
      break; 
    default : 
      shuffle( $products ); 
      break; 
  } 
  if ( 'desc' === $order ) { 
    $products = array_reverse( $products ); 
  } 
  return $products; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us