تابع ووکامرسی wc_products_array_orderby_title نمایش محصولات بر اساس عنوان

تابع ووکامرسی wc_products_array_orderby_title نمایش محصولات بر اساس عنوان

تابع ووکامرسی wc_products_array_orderby_title – نمایش محصولات بر اساس عنوان

Syntax – سینتکس

(int) wc_products_array_orderby_title( (WC_Product) $a, (WC_Product) $b ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $a (WC_Product)
 • 2- $b (WC_Product)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_products_array_orderby_title' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-product-functions.php'; 
} 
 
// object $a 
$a = null; 
 
// object $b 
$b = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_products_array_orderby_title($a, $b); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-product-functions.php

function wc_products_array_orderby_title( $a, $b ) { 
  return strcasecmp( $a->get_name(), $b->get_name() ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us