تابع ووکامرسی wc_product_force_unique_sku اجبار به استفاده از sku منحصر به فرد

تابع ووکامرسی wc_product_force_unique_sku اجبار به استفاده از sku منحصر به فرد

تابع ووکامرسی wc_product_force_unique_sku – اجبار به استفاده از sku منحصر به فرد

Syntax – سینتکس

wc_product_force_unique_sku( (integer) $product_id ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $product_id (integer)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_product_force_unique_sku' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-product-functions.php'; 
} 
 
// The product id. 
$product_id = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_product_force_unique_sku($product_id); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-product-functions.php

function wc_product_force_unique_sku( $product_id ) { 
  $product = wc_get_product( $product_id ); 
 
  if ( $product && ( $current_sku = $product->get_sku( 'edit' ) ) ) { 
    try { 
      $new_sku = wc_product_generate_unique_sku( $product_id, $current_sku ); 
 
      if ( $current_sku !== $new_sku ) { 
        $product->set_sku( $new_sku ); 
        $product->save(); 
      } 
    } catch ( Exception $e ) {} 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us