تابع wc_product_generate_unique_sku افزودن پسوند تصادفی برای ساخت sku یونیک

تابع wc_product_generate_unique_sku افزودن پسوند تصادفی برای ساخت sku یونیک

تابع ووکامرسی wc_product_generate_unique_sku – افزودن پسوند تصادفی برای ساخت sku منحصر به فرد

Syntax – سینتکس

(string) wc_product_generate_unique_sku( (integer) $product_id, (string) $sku, (int) $index = 0 ); 

Parameters – پارامتر ها (3)

 • 1- $product_id (integer)
 • 2- $sku (string)
 • 3- $index (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_product_generate_unique_sku' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-product-functions.php'; 
} 
 
// The product id. 
$product_id = null; 
 
// The sku. 
$sku = ''; 
 
// The index. 
$index = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_product_generate_unique_sku($product_id, $sku, $index); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-product-functions.php

function wc_product_generate_unique_sku( $product_id, $sku, $index = 0 ) { 
  $generated_sku = 0 < $index ? $sku . '-' . $index : $sku; 
 
  if ( ! wc_product_has_unique_sku( $product_id, $generated_sku ) ) { 
    $generated_sku = wc_product_generate_unique_sku( $product_id, $sku, ( $index + 1 ) ); 
  } 
 
  return $generated_sku; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us