تابع ووکامرسی wc_product_has_unique_sku بررسی اینکه sku منحصر به فرد است ؟

تابع ووکامرسی wc_product_has_unique_sku بررسی اینکه sku منحصر به فرد است ؟

تابع ووکامرسی wc_product_has_unique_sku – بررسی اینکه sku منحصر به فرد است ؟

Syntax – سینتکس

wc_product_has_unique_sku( (int) $product_id, (string) $sku ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $product_id (int)
 • 2- $sku (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_product_has_unique_sku' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-product-functions.php'; 
} 
 
// The product id. 
$product_id = -1; 
 
// The sku. 
$sku = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_product_has_unique_sku($product_id, $sku); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-product-functions.php

function wc_product_has_unique_sku( $product_id, $sku ) { 
  $data_store = WC_Data_Store::load( 'product' ); 
  $sku_found = $data_store->is_existing_sku( $product_id, $sku ); 
 
  if ( apply_filters( 'wc_product_has_unique_sku', $sku_found, $product_id, $sku ) ) { 
    return false; 
  } else { 
    return true; 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us