تابع ووکامرسی wc_product_post_class افزودن کلاس های html اضافی به محصول

تابع ووکامرسی wc_product_post_class افزودن کلاس های html اضافی به محصول

تابع ووکامرسی wc_product_post_class – افزودن کلاس های html اضافی به محصول

Syntax – سینتکس

(array) wc_product_post_class( (array) $classes, (string) $class = '', (string) $post_id = '' ); 

Parameters – پارامتر ها (3)

 • 1- $classes (array)
 • 2- $class (string)
 • 3- $post_id (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_product_post_class' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
// The classes. 
$classes = array(); 
 
// The class. 
$class = ''; 
 
// The post id. 
$post_id = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_product_post_class($classes, $class, $post_id); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function wc_product_post_class( $classes, $class = '', $post_id = '' ) { 
  if ( ! $post_id || ! in_array( get_post_type( $post_id ), array( 'product', 'product_variation' ) ) ) { 
    return $classes; 
  } 
 
  $product = wc_get_product( $post_id ); 
 
  if ( $product ) { 
    $classes[] = 'product'; 
    $classes[] = wc_get_loop_class(); 
    $classes[] = $product->get_stock_status(); 
 
    if ( $product->is_on_sale() ) { 
      $classes[] = 'sale'; 
    } 
    if ( $product->is_featured() ) { 
      $classes[] = 'featured'; 
    } 
    if ( $product->is_downloadable() ) { 
      $classes[] = 'downloadable'; 
    } 
    if ( $product->is_virtual() ) { 
      $classes[] = 'virtual'; 
    } 
    if ( $product->is_sold_individually() ) { 
      $classes[] = 'sold-individually'; 
    } 
    if ( $product->is_taxable() ) { 
      $classes[] = 'taxable'; 
    } 
    if ( $product->is_shipping_taxable() ) { 
      $classes[] = 'shipping-taxable'; 
    } 
    if ( $product->is_purchasable() ) { 
      $classes[] = 'purchasable'; 
    } 
    if ( $product->get_type() ) { 
      $classes[] = "product-type-" . $product->get_type(); 
    } 
    if ( $product->is_type( 'variable' ) ) { 
      if ( ! $product->get_default_attributes() ) { 
        $classes[] = 'has-default-attributes'; 
      } 
      if ( $product->has_child() ) { 
        $classes[] = 'has-children'; 
      } 
    } 
  } 
 
  if ( false !== ( $key = array_search( 'hentry', $classes ) ) ) { 
    unset( $classes[ $key ] ); 
  } 
 
  return $classes; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.1.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us