تابع ووکامرسی wc_product_sku_enabled آیا sku محصولات فعال است ؟

تابع ووکامرسی wc_product_sku_enabled آیا sku محصولات فعال است ؟

تابع ووکامرسی wc_product_sku_enabled – آیا sku محصولات فعال است ؟

Syntax – سینتکس

(bool) wc_product_sku_enabled(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_product_sku_enabled' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-product-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_product_sku_enabled(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-product-functions.php

function wc_product_sku_enabled() { 
    return apply_filters( 'wc_product_sku_enabled', true ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us