تابع wc_protected_product_add_to_cart جلوگیری از افزودن محصولات دارای رمزعبور

تابع wc_protected_product_add_to_cart جلوگیری از افزودن محصولات دارای رمزعبور

تابع ووکامرسی wc_protected_product_add_to_cart – جلوگیری از افزودن محصولات دارای رمزعبور

Syntax – سینتکس

wc_protected_product_add_to_cart( (bool) $passed, (int) $product_id ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $passed (bool)
 • 2- $product_id (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_protected_product_add_to_cart' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-cart-functions.php'; 
} 
 
// The passed. 
$passed = true; 
 
// The product id. 
$product_id = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_protected_product_add_to_cart($passed, $product_id); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-cart-functions.php

function wc_protected_product_add_to_cart( $passed, $product_id ) { 
  if ( post_password_required( $product_id ) ) { 
    $passed = false; 
    wc_add_notice( __( 'This product is protected and cannot be purchased.', woocommerce ), error ); 
  } 
  return $passed; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us