تابع ووکامرسی woocommerce_page_title نمایش عنوان صفحه مرتبط با ووکامرس

تابع ووکامرسی woocommerce_page_title نمایش عنوان صفحه مرتبط با ووکامرس

تابع ووکامرسی woocommerce_page_title – نمایش عنوان صفحه مرتبط با ووکامرس

Syntax – سینتکس

(string) woocommerce_page_title( (bool) $echo = true ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $echo (bool)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_page_title' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
// The echo. 
$echo = true; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_page_title($echo); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function woocommerce_page_title( $echo = true ) { 
 
  if ( is_search() ) { 
    $page_title = sprintf( __( 'Search results: “%s”', woocommerce ), get_search_query() ); 
 
    if ( get_query_var( 'paged' ) ) 
      $page_title .= sprintf( __( ' – Page %s', woocommerce ), get_query_var( 'paged' ) ); 
 
  } elseif ( is_tax() ) { 
 
    $page_title = single_term_title( "", false ); 
 
  } else { 
 
    $shop_page_id = wc_get_page_id( 'shop' ); 
    $page_title = get_the_title( $shop_page_id ); 
 
  } 
 
  $page_title = apply_filters( 'woocommerce_page_title', $page_title ); 
 
  if ( $echo ) 
    echo $page_title; 
  else 
    return $page_title; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us