تابع ووکامرسی woocommerce_photoswipe نمایش ستون کناری گالری محصولات

تابع ووکامرسی woocommerce_photoswipe نمایش ستون کناری گالری محصولات

تابع ووکامرسی woocommerce_photoswipe – نمایش ستون کناری (ویجت) گالری محصولات

Syntax – سینتکس

woocommerce_photoswipe(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_photoswipe' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_photoswipe(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function woocommerce_photoswipe() { 
  if ( current_theme_supports( 'wc-product-gallery-lightbox' ) ) { 
    wc_get_template( 'single-product/photoswipe.php' ); 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us