تابع ووکامرسی wc_query_string_form_fields نمایش ورودی های مخفی کوئری استرینگ

تابع ووکامرسی wc_query_string_form_fields نمایش ورودی های مخفی کوئری استرینگ

تابع ووکامرسی wc_query_string_form_fields – نمایش ورودی های مخفی کوئری استرینگ

Syntax – سینتکس

wc_query_string_form_fields( (constant) $values = null, (array) $exclude = array(), (string) $current_key = '', (bool) $return = false ); 

Parameters – پارامتر ها (4)

 • 1- $values (constant)
 • 2- $exclude (array)
 • 3- $current_key (string)
 • 4- $return (bool)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_query_string_form_fields' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
// Name value pairs. 
$values = null; 
 
// Keys to exclude. 
$exclude = array(); 
 
// Current key we are outputting. 
$current_key = ''; 
 
// The return. 
$return = false; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_query_string_form_fields($values, $exclude, $current_key, $return); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function wc_query_string_form_fields( $values = null, $exclude = array(), $current_key = '', $return = false ) { 
  if ( is_null( $values ) ) { 
    $values = $_GET; 
  } 
  $html = ''; 
 
  foreach ( $values as $key => $value ) { 
    if ( in_array( $key, $exclude, true ) ) { 
      continue; 
    } 
    if ( $current_key ) { 
      $key = $current_key . '[' . $key . ']'; 
    } 
    if ( is_array( $value ) ) { 
      $html .= wc_query_string_form_fields( $value, $exclude, $key, true ); 
    } else { 
      $html .= ''; 
    } 
  } 
 
  if ( $return ) { 
    return $html; 
  } else { 
    echo $html; 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us