تابع ووکامرسی woocommerce_quantity_input نمایش تعداد ورودی افزودن به سبد خرید

تابع ووکامرسی woocommerce_quantity_input نمایش تعداد ورودی افزودن به سبد خرید

تابع ووکامرسی woocommerce_quantity_input – نمایش تعداد ورودی افزودن به سبد خرید

Syntax – سینتکس

woocommerce_quantity_input( (array) $args = array(), (constant) $product = null, (bool) $echo = true ); 

Parameters – پارامتر ها (3)

 • 1- $args (array)
 • 2- $product (constant)
 • 3- $echo (bool)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_quantity_input' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
// Args for the input 
$args = array(); 
 
// The product. 
$product = null; 
 
// Whether to return or echo|string 
$echo = true; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_quantity_input($args, $product, $echo); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function woocommerce_quantity_input( $args = array(), $product = null, $echo = true ) { 
  if ( is_null( $product ) ) { 
    $product = $GLOBALS['product']; 
  } 
 
  $defaults = array( 
    'input_name' => 'quantity', 
    'input_value' => '1', 
    'max_value' => apply_filters( 'woocommerce_quantity_input_max', -1, $product ), 
    'min_value' => apply_filters( 'woocommerce_quantity_input_min', 0, $product ), 
    'step' => apply_filters( 'woocommerce_quantity_input_step', 1, $product ), 
    'pattern' => apply_filters( 'woocommerce_quantity_input_pattern', has_filter( 'woocommerce_stock_amount', 'intval' ) ? '[0-9]*' : '' ), 
    'inputmode' => apply_filters( 'woocommerce_quantity_input_inputmode', has_filter( 'woocommerce_stock_amount', 'intval' ) ? 'numeric' : '' ), 
 ); 
 
  $args = apply_filters( 'woocommerce_quantity_input_args', wp_parse_args( $args, $defaults ), $product ); 
 
  // Apply sanity to min/max args - min cannot be lower than 0. 
  $args['min_value'] = max( $args['min_value'], 0 ); 
  $args['max_value'] = 0 < $args['max_value'] ? $args['max_value'] : ''; 
 
  // Max cannot be lower than min if defined. 
  if ( '' !== $args['max_value'] && $args['max_value'] < $args['min_value'] ) { 
    $args['max_value'] = $args['min_value']; 
  } 
 
  ob_start(); 
 
  wc_get_template( 'global/quantity-input.php', $args ); 
 
  if ( $echo ) { 
    echo ob_get_clean(); 
  } else { 
    return ob_get_clean(); 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us