تابع ووکامرسی rest_validate_request_arg اعتبارسنجی مقدار داده شده بر اساس آرگومان

تابع ووکامرسی rest_validate_request_arg اعتبارسنجی مقدار داده شده بر اساس آرگومان

تابع ووکامرسی rest_validate_request_arg – اعتبارسنجی مقدار داده شده بر اساس آرگومان

Syntax – سینتکس

(WP_Error|boolean) rest_validate_request_arg( (mixed) $value, (WP_REST_Request) $request, (string) $param ); 

Parameters – پارامتر ها (3)

 • 1- $value (mixed)
 • 2- $request (WP_REST_Request)
 • 3- $param (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'rest_validate_request_arg' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/vendor/wp-rest-functions.php'; 
} 
 
// The value. 
$value = null; 
 
// The request. 
$request = null; 
 
// The param. 
$param = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = rest_validate_request_arg($value, $request, $param); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/vendor/wp-rest-functions.php

function rest_validate_request_arg( $value, $request, $param ) { 
 
  $attributes = $request->get_attributes(); 
  if ( ! isset( $attributes['args'][ $param ] ) || ! is_array( $attributes['args'][ $param ] ) ) { 
    return true; 
  } 
  $args = $attributes['args'][ $param ]; 
 
  if ( ! empty( $args['enum'] ) ) { 
    if ( ! in_array( $value, $args['enum'] ) ) { 
      /** translators: 1: parameter 2: arguments */ 
      return new WP_Error( 'rest_invalid_param', sprintf( __( '%1$s is not one of %2$s', woocommerce ), $param, implode( ', ', $args['enum'] ) ) ); 
    } 
  } 
 
  if ( 'integer' === $args['type'] && ! is_numeric( $value ) ) { 
    /** translators: 1: parameter 2: integer type */ 
    return new WP_Error( 'rest_invalid_param', sprintf( __( '%1$s is not of type %2$s', woocommerce ), $param, 'integer' ) ); 
  } 
 
  if ( 'boolean' === $args['type'] && ! rest_is_boolean( $value ) ) { 
    /** translators: 1: parameter 2: boolean type */ 
    return new WP_Error( 'rest_invalid_param', sprintf( __( '%1$s is not of type %2$s', woocommerce ), $value, 'boolean' ) ); 
  } 
 
  if ( 'string' === $args['type'] && ! is_string( $value ) ) { 
    /** translators: 1: parameter 2: string type */ 
    return new WP_Error( 'rest_invalid_param', sprintf( __( '%1$s is not of type %2$s', woocommerce ), $param, 'string' ) ); 
  } 
 
  if ( isset( $args['format'] ) ) { 
    switch ( $args['format'] ) { 
      case 'date-time' : 
        if ( ! rest_parse_date( $value ) ) { 
          return new WP_Error( 'rest_invalid_date', __( 'The date you provided is invalid.', woocommerce ) ); 
        } 
        break; 
 
      case 'email' : 
        if ( ! is_email( $value ) ) { 
          return new WP_Error( 'rest_invalid_email', __( 'The email address you provided is invalid.', woocommerce ) ); 
        } 
        break; 
      case 'ipv4' : 
        if ( ! rest_is_ip_address( $value ) ) { 
          /** translators: %s: IP address */ 
          return new WP_Error( 'rest_invalid_param', sprintf( __( '%s is not a valid IP address.', woocommerce ), $value ) ); 
        } 
        break; 
    } 
  } 
 
  if ( in_array( $args['type'], array( 'numeric', 'integer' ) ) && ( isset( $args['minimum'] ) || isset( $args['maximum'] ) ) ) { 
    if ( isset( $args['minimum'] ) && ! isset( $args['maximum'] ) ) { 
      if ( ! empty( $args['exclusiveMinimum'] ) && $value <= $args['minimum'] ) { 
        return new WP_Error( 'rest_invalid_param', sprintf( __( '%1$s must be greater than %2$d (exclusive)', woocommerce ), $param, $args['minimum'] ) ); 
      } elseif ( empty( $args['exclusiveMinimum'] ) && $value < $args['minimum'] ) { 
        return new WP_Error( 'rest_invalid_param', sprintf( __( '%1$s must be greater than %2$d (inclusive)', woocommerce ), $param, $args['minimum'] ) ); 
      } 
    } elseif ( isset( $args['maximum'] ) && ! isset( $args['minimum'] ) ) { 
      if ( ! empty( $args['exclusiveMaximum'] ) && $value >= $args['maximum'] ) { 
        return new WP_Error( 'rest_invalid_param', sprintf( __( '%1$s must be less than %2$d (exclusive)', woocommerce ), $param, $args['maximum'] ) ); 
      } elseif ( empty( $args['exclusiveMaximum'] ) && $value > $args['maximum'] ) { 
        return new WP_Error( 'rest_invalid_param', sprintf( __( '%1$s must be less than %2$d (inclusive)', woocommerce ), $param, $args['maximum'] ) ); 
      } 
    } elseif ( isset( $args['maximum'] ) && isset( $args['minimum'] ) ) { 
      if ( ! empty( $args['exclusiveMinimum'] ) && ! empty( $args['exclusiveMaximum'] ) ) { 
        if ( $value >= $args['maximum'] || $value <= $args['minimum'] ) { 
          return new WP_Error( 'rest_invalid_param', sprintf( __( '%1$s must be between %2$d (exclusive) and %3$d (exclusive)', woocommerce ), $param, $args['minimum'], $args['maximum'] ) ); 
        } 
      } elseif ( empty( $args['exclusiveMinimum'] ) && ! empty( $args['exclusiveMaximum'] ) ) { 
        if ( $value >= $args['maximum'] || $value < $args['minimum'] ) { 
          return new WP_Error( 'rest_invalid_param', sprintf( __( '%1$s must be between %2$d (inclusive) and %3$d (exclusive)', woocommerce ), $param, $args['minimum'], $args['maximum'] ) ); 
        } 
      } elseif ( ! empty( $args['exclusiveMinimum'] ) && empty( $args['exclusiveMaximum'] ) ) { 
        if ( $value > $args['maximum'] || $value <= $args['minimum'] ) { 
          return new WP_Error( 'rest_invalid_param', sprintf( __( '%1$s must be between %2$d (exclusive) and %3$d (inclusive)', woocommerce ), $param, $args['minimum'], $args['maximum'] ) ); 
        } 
      } elseif ( empty( $args['exclusiveMinimum'] ) && empty( $args['exclusiveMaximum'] ) ) { 
        if ( $value > $args['maximum'] || $value < $args['minimum'] ) { 
          return new WP_Error( 'rest_invalid_param', sprintf( __( '%1$s must be between %2$d (inclusive) and %3$d (inclusive)', woocommerce ), $param, $args['minimum'], $args['maximum'] ) ); 
        } 
      } 
    } 
  } 
 
  return true; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us