تابع ووکامرسی wc_recount_after_stock_change شمارش مجدد موجودی محصول

تابع ووکامرسی wc_recount_after_stock_change شمارش مجدد موجودی محصول

تابع ووکامرسی wc_recount_after_stock_change – شمارش مجدد موجودی محصول پس از تغییر موجودی

Syntax – سینتکس

wc_recount_after_stock_change( (int) $product_id ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $product_id (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_recount_after_stock_change' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-term-functions.php'; 
} 
 
// The product id. 
$product_id = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_recount_after_stock_change($product_id); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-term-functions.php

function wc_recount_after_stock_change( $product_id ) { 
  if ( 'yes' !== get_option( 'woocommerce_hide_out_of_stock_items' ) ) { 
    return; 
  } 
 
  $product_terms = get_the_terms( $product_id, 'product_cat' ); 
 
  if ( $product_terms ) { 
    $product_cats = array(); 
 
    foreach ( $product_terms as $term ) { 
      $product_cats[ $term->term_id ] = $term->parent; 
    } 
 
    _wc_term_recount( $product_cats, get_taxonomy( 'product_cat' ), false, false ); 
  } 
 
  $product_terms = get_the_terms( $product_id, 'product_tag' ); 
 
  if ( $product_terms ) { 
    $product_tags = array(); 
 
    foreach ( $product_terms as $term ) { 
      $product_tags[ $term->term_id ] = $term->parent; 
    } 
 
    _wc_term_recount( $product_tags, get_taxonomy( 'product_tag' ), false, false ); 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us