تابع ووکامرسی wc_refund_payment بازپرداخت هزینه محصول با کمک درگاه آنلاین

تابع ووکامرسی wc_refund_payment بازپرداخت هزینه محصول با کمک درگاه آنلاین

تابع ووکامرسی wc_refund_payment – بازپرداخت هزینه محصول با کمک درگاه آنلاین

Syntax – سینتکس

(bool|WP_Error) wc_refund_payment( (WC_Order) $order, (number) $amount, (string) $reason = '' ); 

Parameters – پارامتر ها (3)

 • 1- $order (WC_Order)
 • 2- $amount (number)
 • 3- $reason (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_refund_payment' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-order-functions.php'; 
} 
 
// The order. 
$order = null; 
 
// The amount. 
$amount = null; 
 
// The reason. 
$reason = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_refund_payment($order, $amount, $reason); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-order-functions.php

function wc_refund_payment( $order, $amount, $reason = '' ) { 
  try { 
    if ( ! is_a( $order, 'WC_Order' ) ) { 
      throw new Exception( __( 'Invalid order.', woocommerce ) ); 
    } 
 
    $gateway_controller = WC_Payment_Gateways::instance(); 
    $all_gateways = $gateway_controller->payment_gateways(); 
    $payment_method = $order->get_payment_method(); 
    $gateway = isset( $all_gateways[ $payment_method ] ) ? $all_gateways[ $payment_method ] : false; 
 
    if ( ! $gateway ) { 
      throw new Exception( __( 'The payment gateway for this order does not exist.', woocommerce ) ); 
    } 
 
    if ( ! $gateway->supports( 'refunds' ) ) { 
      throw new Exception( __( 'The payment gateway for this order does not support automatic refunds.', woocommerce ) ); 
    } 
 
    $result = $gateway->process_refund( $order->get_id(), $amount, $reason ); 
 
    if ( ! $result ) { 
      throw new Exception( __( 'Anerroroccurred while attempting to create the refund using the payment gateway API.', woocommerce ) ); 
    } 
 
    if ( is_wp_error( $result ) ) { 
      throw new Exception( $result->get_error_message() ); 
    } 
 
    return true; 
 
  } catch ( Exception $e ) { 
    return new WP_Error( error, $e->getMessage() ); 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us