تابع ووکامرسی wc_register_default_log_handler ثبت ذخیره کننده لاگ پیشفرض

تابع ووکامرسی wc_register_default_log_handler ثبت ذخیره کننده لاگ پیشفرض

تابع ووکامرسی wc_register_default_log_handler – ثبت ذخیره کننده لاگ پیشفرض ثبت رویداد های مختلفی که در فروشگاه رخ می دهد .

Syntax – سینتکس

(array) wc_register_default_log_handler( (array) $handlers ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $handlers (array)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_register_default_log_handler' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
// The handlers. 
$handlers = array(); 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_register_default_log_handler($handlers); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_register_default_log_handler( $handlers ) { 
 
  if ( defined( WC_LOG_HANDLER ) && class_exists(WC_LOG_HANDLER) ) { 
    $handler_class = WC_LOG_HANDLER; 
    $default_handler = new $handler_class(); 
  } else { 
    $default_handler = new WC_Log_Handler_File(); 
  } 
 
  array_push( $handlers, $default_handler ); 
 
  return $handlers; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us