تابع ووکامرسی wc_rest_check_post_permissions بررسی permission پست محصول

تابع ووکامرسی wc_rest_check_post_permissions بررسی permission پست محصول

تابع ووکامرسی wc_rest_check_post_permissions – بررسی permission پست محصول

Syntax – سینتکس

wc_rest_check_post_permissions( (string) $post_type, (string) $context = 'read', (int) $object_id = 0 ); 

Parameters – پارامتر ها (3)

 • 1- $post_type (string)
 • 2- $context (string)
 • 3- $object_id (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_rest_check_post_permissions' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-rest-functions.php'; 
} 
 
// The post type. 
$post_type = ''; 
 
// Request context. 
$context = 'read'; 
 
// The object id. 
$object_id = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_rest_check_post_permissions($post_type, $context, $object_id); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-rest-functions.php

function wc_rest_check_post_permissions( $post_type, $context = 'read', $object_id = 0 ) { 
  $contexts = array( 
    'read' => 'read_private_posts', 
    'create' => 'publish_posts', 
    'edit' => 'edit_post', 
    'delete' => 'delete_post', 
    'batch' => 'edit_others_posts', 
 ); 
 
  if ( 'revision' === $post_type ) { 
    $permission = false; 
  } else { 
    $cap = $contexts[ $context ]; 
    $post_type_object = get_post_type_object( $post_type ); 
    $permission = current_user_can( $post_type_object->cap->$cap, $object_id ); 
  } 
 
  return apply_filters( 'woocommerce_rest_check_permissions', $permission, $context, $object_id, $post_type ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us