تابع ووکامرسی wc_rest_check_user_permissions بررسی دسترسی کاربر به API

تابع ووکامرسی wc_rest_check_user_permissions بررسی دسترسی کاربر به API

تابع ووکامرسی wc_rest_check_user_permissions – بررسی دسترسی کاربر به API

Syntax – سینتکس

wc_rest_check_user_permissions( (string) $context = 'read', (int) $object_id = 0 ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $context (string)
 • 2- $object_id (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_rest_check_user_permissions' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-rest-functions.php'; 
} 
 
// Request context. 
$context = 'read'; 
 
// The object id. 
$object_id = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_rest_check_user_permissions($context, $object_id); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-rest-functions.php

function wc_rest_check_user_permissions( $context = 'read', $object_id = 0 ) { 
  $contexts = array( 
    'read' => 'list_users', 
    'create' => 'edit_users', 
    'edit' => 'edit_users', 
    'delete' => 'delete_users', 
    'batch' => 'edit_users', 
 ); 
 
  $permission = current_user_can( $contexts[ $context ], $object_id ); 
 
  return apply_filters( 'woocommerce_rest_check_permissions', $permission, $context, $object_id, 'user' ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us