تابع ووکامرسی wc_rest_upload_image_from_url آپلود تصویر بر اساس URL داده شده

تابع ووکامرسی wc_rest_upload_image_from_url آپلود تصویر بر اساس URL داده شده

تابع ووکامرسی wc_rest_upload_image_from_url – آپلود تصویر بر اساس URL داده شده

Syntax – سینتکس

(array|WP_Error) wc_rest_upload_image_from_url( (string) $image_url ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $image_url (string)

Returns – مقادیر بازگشتی (array|WP_Error)

Attachment data or error message.

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_rest_upload_image_from_url' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-rest-functions.php'; 
} 
 
// The image url. 
$image_url = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_rest_upload_image_from_url($image_url); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-rest-functions.php

function wc_rest_upload_image_from_url( $image_url ) { 
  $file_name = basename( current( explode( '?', $image_url ) ) ); 
  $parsed_url = @parse_url( $image_url ); 
 
  // Check parsed URL. 
  if ( ! $parsed_url || ! is_array( $parsed_url ) ) { 
    return new WP_Error( 'woocommerce_rest_invalid_image_url', sprintf( __( 'Invalid URL %s.', woocommerce ), $image_url ), array( 'status' => 400 ) ); 
  } 
 
  // Ensure url is valid. 
  $image_url = esc_url_raw( $image_url ); 
 
  // Get the file. 
  $response = wp_safe_remote_get( $image_url, array( 
    'timeout' => 10, 
 ) ); 
 
  if ( is_wp_error( $response ) ) { 
    return new WP_Error( 'woocommerce_rest_invalid_remote_image_url', sprintf( __( 'Error getting remote image %s.', woocommerce ), $image_url ) . ' ' . sprintf( __( 'Error: %s.', woocommerce ), $response->get_error_message() ), array( 'status' => 400 ) ); 
  } elseif ( 200 !== wp_remote_retrieve_response_code( $response ) ) { 
    return new WP_Error( 'woocommerce_rest_invalid_remote_image_url', sprintf( __( 'Error getting remote image %s.', woocommerce ), $image_url ), array( 'status' => 400 ) ); 
  } 
 
  // Ensure we have a file name and type. 
  $wp_filetype = wp_check_filetype( $file_name, wc_rest_allowed_image_mime_types() ); 
 
  if ( ! $wp_filetype['type'] ) { 
    $headers = wp_remote_retrieve_headers( $response ); 
    if ( isset( $headers['content-disposition'] ) && strstr( $headers['content-disposition'], 'filename=' ) ) { 
      $disposition = end( explode( 'filename=', $headers['content-disposition'] ) ); 
      $disposition = sanitize_file_name( $disposition ); 
      $file_name = $disposition; 
    } elseif ( isset( $headers['content-type'] ) && strstr( $headers['content-type'], 'image/' ) ) { 
      $file_name = 'image.' . str_replace( 'image/', '', $headers['content-type'] ); 
    } 
    unset( $headers ); 
 
    // Recheck filetype 
    $wp_filetype = wp_check_filetype( $file_name, wc_rest_allowed_image_mime_types() ); 
 
    if ( ! $wp_filetype['type'] ) { 
      return new WP_Error( 'woocommerce_rest_invalid_image_type', __( 'Invalid image type.', woocommerce ), array( 'status' => 400 ) ); 
    } 
  } 
 
  // Upload the file. 
  $upload = wp_upload_bits( $file_name, '', wp_remote_retrieve_body( $response ) ); 
 
  if ( $upload[error] ) { 
    return new WP_Error( 'woocommerce_rest_image_upload_error', $upload[error], array( 'status' => 400 ) ); 
  } 
 
  // Get filesize. 
  $filesize = filesize( $upload['file'] ); 
 
  if ( 0 == $filesize ) { 
    @unlink( $upload['file'] ); 
    unset( $upload ); 
 
    return new WP_Error( 'woocommerce_rest_image_upload_file_error', __( 'Zero size file downloaded.', woocommerce ), array( 'status' => 400 ) ); 
  } 
 
  do_action( 'woocommerce_rest_api_uploaded_image_from_url', $upload, $image_url ); 
 
  return $upload; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us