تابع ووکامرسی wc_rgb_from_hex تبدیل رنگ از hex به RGB

تابع ووکامرسی wc_rgb_from_hex تبدیل رنگ از hex به RGB

تابع ووکامرسی wc_rgb_from_hex – تبدیل رنگ از hex به RGB

Syntax – سینتکس

(string) wc_rgb_from_hex( (mixed) $color ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $color (mixed)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_rgb_from_hex' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
// The color. 
$color = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_rgb_from_hex($color); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_rgb_from_hex( $color ) { 
  $color = str_replace( '#', '', $color ); 
  // Convert shorthand colors to full format, e.g. "FFF" -> "FFFFFF" 
  $color = preg_replace( '~^(.)(.)(.)$~', '$1$1$2$2$3$3', $color ); 
 
  $rgb = array(); 
  $rgb['R'] = hexdec( $color{0} . $color{1} ); 
  $rgb['G'] = hexdec( $color{2} . $color{3} ); 
  $rgb['B'] = hexdec( $color{4} . $color{5} ); 
 
  return $rgb; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us