تابع woocommerce_register_shipping_method افزودن روش حمل و نقل جدید

تابع woocommerce_register_shipping_method افزودن روش حمل و نقل جدید

تابع ووکامرسی woocommerce_register_shipping_method – افزودن روش حمل و نقل جدید برای فروشگاه

Syntax – سینتکس

woocommerce_register_shipping_method( (string|object) $shipping_method ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

  • 1- $shipping_method (string|object)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_register_shipping_method' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
  
// class name (string) or a class object. 
$shipping_method = null; 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_register_shipping_method($shipping_method); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function woocommerce_register_shipping_method( $shipping_method ) { 
    WC()->shipping->register_shipping_method( $shipping_method ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 1.5.7

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us