تابع woocommerce_review_display_comment_text نمایش نظر و رتبه دهی محصول

تابع woocommerce_review_display_comment_text نمایش نظر و رتبه دهی محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_review_display_comment_text – نمایش نظر و رتبه دهی محصول

Syntax – سینتکس

woocommerce_review_display_comment_text(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_review_display_comment_text' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_review_display_comment_text(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function woocommerce_review_display_comment_text() { 
    echo '
'; comment_text(); echo '
'; }

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us