تابع ووکامرسی wc_sanitize_taxonomy_name استاندارد سازی نام تاکسونومی

تابع ووکامرسی wc_sanitize_taxonomy_name استاندارد سازی نام تاکسونومی

تابع ووکامرسی wc_sanitize_taxonomy_name – استاندارد سازی نام تاکسونومی

Syntax – سینتکس

(string) wc_sanitize_taxonomy_name( (mixed) $taxonomy ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

  • 1- $taxonomy (mixed)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_sanitize_taxonomy_name' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
  
// The taxonomy. 
$taxonomy = null; 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_sanitize_taxonomy_name($taxonomy); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_sanitize_taxonomy_name( $taxonomy ) { 
    return apply_filters( 'sanitize_taxonomy_name', urldecode( sanitize_title( urldecode( $taxonomy ) ) ), $taxonomy ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us