تابع ووکامرسی wc_save_order_items ذخیره اقلام محصولات سفارش

تابع ووکامرسی wc_save_order_items ذخیره اقلام محصولات سفارش

تابع ووکامرسی wc_save_order_items – ذخیره اقلام محصولات در سفارش

Syntax – سینتکس

wc_save_order_items( (int) $order_id, (array) $items ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $order_id (int)
 • 2- $items (array)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_save_order_items' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/admin/wc-admin-functions.php'; 
} 
 
// The order id. 
$order_id = -1; 
 
// Order items to save 
$items = array(); 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_save_order_items($order_id, $items); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/admin/wc-admin-functions.php

function wc_save_order_items( $order_id, $items ) { 
  // Allow other plugins to check change in order items before they are saved 
  do_action( 'woocommerce_before_save_order_items', $order_id, $items ); 
 
  $order = wc_get_order( $order_id ); 
 
  // Line items and fees 
  if ( isset( $items['order_item_id'] ) ) { 
    $data_keys = array( 
      'line_tax' => array(), 
      'line_subtotal_tax' => array(), 
      'order_item_name' => null, 
      'order_item_qty' => null, 
      'order_item_tax_class' => null, 
      'line_total' => null, 
      'line_subtotal' => null, 
 ); 
    foreach ( $items['order_item_id'] as $item_id ) { 
      if ( ! $item = $order->get_item( absint( $item_id ) ) ) { 
        continue; 
      } 
 
      $item_data = array(); 
 
      foreach ( $data_keys as $key => $default ) { 
        $item_data[ $key ] = isset( $items[ $key ][ $item_id ] ) ? wc_clean( wp_unslash( $items[ $key ][ $item_id ] ) ) : $default; 
      } 
 
      if ( '0' === $item_data['order_item_qty'] ) { 
        $item->delete(); 
        continue; 
      } 
 
      $item->set_props( array( 
        'name' => $item_data['order_item_name'], 
        'quantity' => $item_data['order_item_qty'], 
        'tax_class' => $item_data['order_item_tax_class'], 
        'total' => $item_data['line_total'], 
        'subtotal' => $item_data['line_subtotal'], 
        'taxes' => array( 
          'total' => $item_data['line_tax'], 
          'subtotal' => $item_data['line_subtotal_tax'], 
 ), 
 ) ); 
 
      if ( isset( $items['meta_key'][ $item_id ], $items['meta_value'][ $item_id ] ) ) { 
        foreach ( $items['meta_key'][ $item_id ] as $meta_id => $meta_key ) { 
          $meta_value = isset( $items['meta_value'][ $item_id ][ $meta_id ] ) ? wp_unslash( $items['meta_value'][ $item_id ][ $meta_id ] ) : ''; 
 
          if ( '' === $meta_key && '' === $meta_value ) { 
            if ( ! strstr( $meta_id, 'new-' ) ) { 
              $item->delete_meta_data_by_mid( $meta_id ); 
            } 
          } elseif ( strstr( $meta_id, 'new-' ) ) { 
            $item->add_meta_data( $meta_key, $meta_value, false ); 
          } else { 
            $item->update_meta_data( $meta_key, $meta_value, $meta_id ); 
          } 
        } 
      } 
 
      $item->save(); 
    } 
  } 
 
  // Shipping Rows 
  if ( isset( $items['shipping_method_id'] ) ) { 
    $data_keys = array( 
      'shipping_method' => null, 
      'shipping_method_title' => null, 
      'shipping_cost' => 0, 
      'shipping_taxes' => array(), 
 ); 
 
    foreach ( $items['shipping_method_id'] as $item_id ) { 
      if ( ! $item = $order->get_item( absint( $item_id ) ) ) { 
        continue; 
      } 
 
      $item_data = array(); 
 
      foreach ( $data_keys as $key => $default ) { 
        $item_data[ $key ] = isset( $items[ $key ][ $item_id ] ) ? wc_clean( wp_unslash( $items[ $key ][ $item_id ] ) ) : $default; 
      } 
 
      $item->set_props( array( 
        'method_id' => $item_data['shipping_method'], 
        'method_title' => $item_data['shipping_method_title'], 
        'total' => $item_data['shipping_cost'], 
        'taxes' => array( 
          'total' => $item_data['shipping_taxes'], 
 ), 
 ) ); 
 
      if ( isset( $items['meta_key'][ $item_id ], $items['meta_value'][ $item_id ] ) ) { 
        foreach ( $items['meta_key'][ $item_id ] as $meta_id => $meta_key ) { 
          $meta_value = isset( $items['meta_value'][ $item_id ][ $meta_id ] ) ? wp_unslash( $items['meta_value'][ $item_id ][ $meta_id ] ) : ''; 
 
          if ( '' === $meta_key && '' === $meta_value ) { 
            if ( ! strstr( $meta_id, 'new-' ) ) { 
              $item->delete_meta_data_by_mid( $meta_id ); 
            } 
          } elseif ( strstr( $meta_id, 'new-' ) ) { 
            $item->add_meta_data( $meta_key, $meta_value, false ); 
          } else { 
            $item->update_meta_data( $meta_key, $meta_value, $meta_id ); 
          } 
        } 
      } 
 
      $item->save(); 
    } 
  } 
 
  // Updates tax totals 
  $order->update_taxes(); 
 
  // Calc totals - this also triggers save 
  $order->calculate_totals( false ); 
 
  // Inform other plugins that the items have been saved 
  do_action( 'woocommerce_saved_order_items', $order_id, $items ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us