تابع ووکامرسی wc_set_customer_auth_cookie ثبت کوکی ورود برای کاربر داده شده

تابع ووکامرسی wc_set_customer_auth_cookie ثبت کوکی ورود برای کاربر داده شده

تابع ووکامرسی wc_set_customer_auth_cookie – ثبت کوکی ورود برای کاربر داده شده

Syntax – سینتکس

wc_set_customer_auth_cookie( (int) $customer_id ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $customer_id (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_set_customer_auth_cookie' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-user-functions.php'; 
} 
 
// The customer id. 
$customer_id = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_set_customer_auth_cookie($customer_id); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-user-functions.php

function wc_set_customer_auth_cookie( $customer_id ) { 
  global $current_user; 
 
  $current_user = get_user_by( 'id', $customer_id ); 
 
  wp_set_auth_cookie( $customer_id, true ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us