تابع ووکامرسی wc_set_term_order ترتیب بندی و sort ترم تاکسونومی

تابع ووکامرسی wc_set_term_order ترتیب بندی و sort ترم تاکسونومی

تابع ووکامرسی wc_set_term_order – ترتیب بندی و sort ترم تاکسونومی

Syntax – سینتکس

(int) wc_set_term_order( (int) $term_id, (int) $index, (string) $taxonomy, (bool) $recursive = false ); 

Parameters – پارامتر ها (4)

 • 1- $term_id (int)
 • 2- $index (int)
 • 3- $taxonomy (string)
 • 4- $recursive (bool)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_set_term_order' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-term-functions.php'; 
} 
 
// The term id. 
$term_id = -1; 
 
// The index. 
$index = -1; 
 
// The taxonomy. 
$taxonomy = ''; 
 
// (default: false) 
$recursive = false; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_set_term_order($term_id, $index, $taxonomy, $recursive); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-term-functions.php

function wc_set_term_order( $term_id, $index, $taxonomy, $recursive = false ) { 
 
  $term_id = (int) $term_id; 
  $index = (int) $index; 
 
  // Meta name 
  if ( taxonomy_is_product_attribute( $taxonomy ) ) 
    $meta_name = 'order_' . esc_attr( $taxonomy ); 
  else 
    $meta_name = 'order'; 
 
  update_woocommerce_term_meta( $term_id, $meta_name, $index ); 
 
  if ( ! $recursive ) return $index; 
 
  $children = get_terms( $taxonomy, "parent=$term_id&menu_order=ASC&hide_empty=0" ); 
 
  foreach ( $children as $term ) { 
    $index++; 
    $index = wc_set_term_order( $term->term_id, $index, $taxonomy, true ); 
  } 
 
  clean_term_cache( $term_id, $taxonomy ); 
 
  return $index; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us