تابع ووکامرسی wc_set_time_limit تنظیم محدودیت زمانی برای اجرای اسکریپت های PHP

تابع ووکامرسی wc_set_time_limit تنظیم محدودیت زمانی برای اجرای اسکریپت های PHP

تابع ووکامرسی wc_set_time_limit – تنظیم محدودیت زمانی برای اجرای اسکریپت های PHP

Syntax – سینتکس

wc_set_time_limit( (int) $limit = 0 ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $limit (int)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_set_time_limit' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
// The limit. 
$limit = -1; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_set_time_limit($limit); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_set_time_limit( $limit = 0 ) { 
  if ( function_exists( 'set_time_limit' ) && false === strpos( ini_get( 'disable_functions' ), 'set_time_limit' ) && ! ini_get( 'safe_mode' ) ) { 
    @set_time_limit( $limit ); 
  } 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us