تابع wc_ship_to_billing_address_only آیا امکان حمل و نقل به آدرس مشتری وجود دارد ؟

تابع wc_ship_to_billing_address_only آیا امکان حمل و نقل به آدرس مشتری وجود دارد ؟

تابع ووکامرسی wc_ship_to_billing_address_only – آیا امکان حمل و نقل به آدرس مشتری وجود دارد ؟

Syntax – سینتکس

wc_ship_to_billing_address_only(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_ship_to_billing_address_only' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-order-functions.php'; 
} 
 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_ship_to_billing_address_only(); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-order-functions.php

function wc_ship_to_billing_address_only() { 
    return 'billing_only' === get_option( 'woocommerce_ship_to_destination' ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us