تابع ووکامرسی wc_stock_amount فرمت و تغییر تعداد موجودی و اجرای هوک

تابع ووکامرسی wc_stock_amount فرمت و تغییر تعداد موجودی و اجرای هوک

تابع ووکامرسی wc_stock_amount – فرمت و تغییر تعداد موجودی و اجرای هوک

Syntax – سینتکس

(int|float) wc_stock_amount( (number) $amount ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

  • 1- $amount (number)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_stock_amount' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
  
// The amount. 
$amount = null; 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_stock_amount($amount); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_stock_amount( $amount ) { 
    return apply_filters( 'woocommerce_stock_amount', $amount ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us