تابع ووکامرسی wc_string_to_array تبدیل رشته به آرایه و حذف عضو خالی

تابع ووکامرسی wc_string_to_array تبدیل رشته به آرایه و حذف عضو خالی

تابع ووکامرسی wc_string_to_array – تبدیل رشته به آرایه و حذف عضو خالی

Syntax – سینتکس

(array) wc_string_to_array( (string) $string, (string) $delimiter = ',' ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $string (string)
 • 2- $delimiter (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_string_to_array' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
// The string. 
$string = ''; 
 
// The delimiter. 
$delimiter = ','; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_string_to_array($string, $delimiter); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_string_to_array( $string, $delimiter = ', ' ) { 
  return is_array( $string ) ? $string : array_filter( explode( $delimiter, $string ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us