تابع ووکامرسی wc_string_to_bool تبدیل رشته به بولین

تابع ووکامرسی wc_string_to_bool تبدیل رشته به بولین

تابع ووکامرسی wc_string_to_bool – تبدیل رشته به بولین

Syntax – سینتکس

wc_string_to_bool( (string) $string ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

  • 1- $string (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_string_to_bool' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
  
// The string. 
$string = ''; 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_string_to_bool($string); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_string_to_bool( $string ) { 
    return is_bool( $string ) ? $string : ( 'yes' === $string || 1 === $string || 'true' === $string || '1' === $string ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us