تابع ووکامرسی wc_string_to_timestamp تبدیل رشته به تایم استمپ

تابع ووکامرسی wc_string_to_timestamp تبدیل رشته به تایم استمپ

تابع ووکامرسی wc_string_to_timestamp – تبدیل رشته به تایم استمپ

Syntax – سینتکس

(int) wc_string_to_timestamp( $time_string, (null) $from_timestamp = null ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $time_string (null)
 • 2- $from_timestamp

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_string_to_timestamp' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
// The time string. 
$time_string = null; 
 
// The from timestamp. 
$from_timestamp = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_string_to_timestamp($time_string, $from_timestamp); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_string_to_timestamp( $time_string, $from_timestamp = null ) { 
  $original_timezone = date_default_timezone_get(); 
 
  // @codingStandardsIgnoreStart 
  date_default_timezone_set( 'UTC' ); 
 
  if ( null === $from_timestamp ) { 
    $next_timestamp = strtotime( $time_string ); 
  } else { 
    $next_timestamp = strtotime( $time_string, $from_timestamp ); 
  } 
 
  date_default_timezone_set( $original_timezone ); 
  // @codingStandardsIgnoreEnd 
 
  return $next_timestamp; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us