تابع ووکامرسی wc_strtolower تبدیل حروف رشته به حروف کوچک

تابع ووکامرسی wc_strtolower تبدیل حروف رشته به حروف کوچک

تابع ووکامرسی wc_strtolower – تبدیل حروف رشته به حروف کوچک

Syntax – سینتکس

(string) wc_strtolower( (string) $string ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

  • 1- $string (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_strtolower' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
  
// The string. 
$string = ''; 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_strtolower($string); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_strtolower( $string ) { 
    return function_exists( 'mb_strtolower' ) ? mb_strtolower( $string ) : strtolower( $string ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.3

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us