تابع woocommerce_settings_get_option دریافت تنظیمات ووکامرس / وردپرس

تابع woocommerce_settings_get_option دریافت تنظیمات ووکامرس / وردپرس

تابع ووکامرسی woocommerce_settings_get_option – دریافت تنظیمات ووکامرس / وردپرس

Syntax – سینتکس

(string) woocommerce_settings_get_option( (string) $option_name, (string) $default = '' ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $option_name (string)
 • 2- $default (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_settings_get_option' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/admin/wc-admin-functions.php'; 
} 
 
// The option name. 
$option_name = ''; 
 
// The default. 
$default = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_settings_get_option($option_name, $default); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/admin/wc-admin-functions.php

function woocommerce_settings_get_option( $option_name, $default = '' ) { 
 
  if ( ! class_exists( 'WC_Admin_Settings', false ) ) { 
    include( dirname( __FILE__ ) . '/class-wc-admin-settings.php' ); 
  } 
 
  return WC_Admin_Settings::get_option( $option_name, $default ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us