تابع ووکامرسی add_woocommerce_term_meta افزودن اطلاعات اضافه به ترم محصول

تابع ووکامرسی add_woocommerce_term_meta افزودن اطلاعات اضافه به ترم محصول

تابع ووکامرسی add_woocommerce_term_meta – افزودن اطلاعات اضافه به ترم محصول

Syntax – سینتکس

add_woocommerce_term_meta( (mixed) $term_id, (mixed) $meta_key, (mixed) $meta_value, (bool) $unique = false ); 

Parameters – پارامتر ها (4)

 • 1- $term_id (mixed)
 • 2- $meta_key (mixed)
 • 3- $meta_value (mixed)
 • 4- $unique (bool)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'add_woocommerce_term_meta' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-term-functions.php'; 
} 
 
// The term id. 
$term_id = null; 
 
// The meta key. 
$meta_key = null; 
 
// The meta value. 
$meta_value = null; 
 
// (default: false) 
$unique = false; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = add_woocommerce_term_meta($term_id, $meta_key, $meta_value, $unique); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-term-functions.php

function add_woocommerce_term_meta( $term_id, $meta_key, $meta_value, $unique = false ) { 
  return function_exists( 'add_term_meta' ) ? add_term_meta( $term_id, $meta_key, $meta_value, $unique ) : add_metadata( 'woocommerce_term', $term_id, $meta_key, $meta_value, $unique ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us