تابع ووکامرسی get_woocommerce_term_meta دریافت اطلاعات اضافه ترم محصول

تابع ووکامرسی get_woocommerce_term_meta دریافت اطلاعات اضافه ترم محصول

تابع ووکامرسی get_woocommerce_term_meta – دریافت اطلاعات اضافه ترم محصول

Syntax – سینتکس

get_woocommerce_term_meta( (mixed) $term_id, (string) $key, (bool) $single = true ); 

Parameters – پارامتر ها (3)

 • 1- $term_id (mixed)
 • 2- $key (string)
 • 3- $single (bool)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'get_woocommerce_term_meta' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-term-functions.php'; 
} 
 
// The term id. 
$term_id = null; 
 
// The key. 
$key = ''; 
 
// (default: true) 
$single = true; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = get_woocommerce_term_meta($term_id, $key, $single); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-term-functions.php

function get_woocommerce_term_meta( $term_id, $key, $single = true ) { 
  return function_exists( 'get_term_meta' ) ? get_term_meta( $term_id, $key, $single ) : get_metadata( 'woocommerce_term', $term_id, $key, $single ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us